Aug30

w/ Luka Topuria Quartet

(UTC+04) (UTC+04)

1984, Tbilisi